top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

“Dienstverlener”: NIELS VANDEN BUVERIE BV, met ondernemingsnummer 0741.437.811.

“Opdrachtgever”: de persoon of onderneming die gebruik maakt van de diensten van de Dienstverlener.

Gezamenlijk de “Partijen” en elk afzonderlijk “Partij” genoemd,

 

1. Toepassingsgebied - Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever, zelfs bij afwezigheid van abonnement of enig ander geschrift. Het aanvaarden van de opdracht door de Opdrachtgever impliceert kennis en goedkeuring van deze algemene voorwaarden.

2. Voorwerp van de opdracht – De dienstverlening kan onder meer adviesverlening, implementatie van bepaalde tools en programma’s, bijstand bij onderhandelingen,…. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de opdracht overeenkomen, en bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden waardoor de opdracht op maat van de Opdrachtgever wordt opgebouwd.

3. Uitvoering van de opdracht - Aansprakelijkheid

3.1 De Dienstverlener doet alle mogelijke inspanningen naast best vermogen om het beoogde resultaat van de verbintenis te bekomen, zonder dat het resultaat of beoogde speculaties op meerwinsten gegarandeerd worden. 

3.2 Alle afleveringsdata van de opdracht worden, behoudens andersluidend beding, steeds enkel aangegeven ter indicatieven titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de Opdrachtgever niet worden ingeroepen om de overeenkomst te ontbinden of om enige schadevergoeding te vorderen.

3.3 Indien de uitvoering van de opdracht niet kan worden gegeven door toedoen van de Opdrachtgever of door annulatie van de opdracht, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25% van het totaalbedrag.

3.4 De Dienstverlener kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade of winstderving geleden door de Opdrachtgever of door derden.

Gebeurlijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de Dienstverlener. De totale aansprakelijkheid van de Dienstverlener zal nooit meer bedragen dan de prijs door de Opdrachtgever betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

3.5 Het onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens door uitvoering van de opdracht of door externe omstandigheden (zoals stroomuitval, -storing, blikseminslag,…) worden opgevangen doordat de Opdrachtgever er zich toe verbindt om aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens of programma’s te installeren, zodat er steeds een betrouwbare reservekopie voor handen is van de gegevens. §6 De Dienstverlener is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade ten gevolgen van verkeerde manipulaties door de Opdrachtgever. Geen enkele vorm van gegevensverlies kan ten laste gelegd worden van de Dienstverlener, zelfs niet indien dit verlies zich voordoet tijdens of door prestaties van de Dienstverlener.

4. Medewerking – de Dienstverlener streeft naar een optimale service. Hierbij is een goede samenwerking met de Opdrachtgever van essentieel belang, zodat alle nuttige informatie voor de uitoefening van de opdracht door de Opdrachtgever zal worden meegedeeld. De Opdrachtgever staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en informatie. Indien de Opdrachtgever nalaat om deze gegevens en informatie te delen, zal de Dienstverlener gerechtigd zijn om de opdracht stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding tot gevolg kan hebben. De reeds gepresteerde uren zullen dan worden gefactureerd. 

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

5. Risico – Alle goederen die zich eventueel van de Opdrachtgever bij de Dienstverlener bevinden of worden gebruikt door de Dienstverlener, worden bewaard of gebruikt op risico van de Opdrachtgever.

6. Geen rechten tav derden - De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

7. Overmacht – Overmacht is de buitengewone en onvoorzienbare omstandigheid waardoor de Dienstverlener niet gehouden is om zijn opdracht te vervullen, zonder recht op enige schadevergoeding. Onder overmacht worden volgende omstandigheden aanzien (niet-exhaustieve lijst): ziekte, stakingen, technische problemen bij leveranciers, natuurrampen, pandemieën,… De Dienstverlener zal alles in het werk stellen om de opdracht na de overmachtssituatie te hernemen indien mogelijk. Indien de opdracht reeds gedeeltelijk werd gestart en uitgevoerd voordat de overmachtssituatie zich voordeed, is de Dienstverlener gerechtigd om reeds de gedeeltelijke prestaties te factureren. 

8. Communicatie - Alle elektronische communicatie uitgaand van de Dienstverlener is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van de Dienstverlener in het gedrang brengen. De Dienstverlener doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer op informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van de Dienstverlener.

9. Persoonsgegevens – Persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitoefening van de opdracht uitgevoerd door de Dienstverlener vallen volledig onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u wenst dat bepaalde persoonsgegevens verwijderd of gewijzigd worden, neem dan contact op met de Dienstverlener, die de nodige aanpassingen zal uitvoeren. 

10. Betaaltermijn – provisies – exceptie van niet-uitvoering (enac) – De Dienstverlener is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. De Dienstverlener rekent haar diensten periodiek aan. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord. Facturen zijn betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gevraagde bedrag, met een minimum van € 150,00. Bij wanbetaling kan de Dienstverlener haar dienstverlening opschorten totdat de volledige betaling heeft plaatsgehad. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen naar aanleiding van het opschorten van de dienstverlening.

11. Betwisting factuur - Alle betwistingen van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan NIELS VANDEN BUVERIE BV (BE 0741 437 811), dit op het adres van de maatschappelijke zetel. Eens de termijn verstreken, zal er geen rekening meer gehouden worden met de klachten en zal de aanvankelijke factuur integraal verschuldigd zijn.

12. Nietige bedingen – rechtspleging - Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Kortrijk.

bottom of page